OJQ Mitrovica

OJQ “Mitrovica” u themelua më 20 shtator 1999. Ishtë regjistruar në autoritetet e UNMIK-ut më 10 janar 2000. Statusi i OJQ-së “Mitrovica” është OJQ me përfitim publik. Qëllimet e OJQ-së “Mitrovica” janë:

– Ndërtimi dhe zhvillimi i Shoqërisë Civile në Veri të Kosovës (rajoni i Mitrovicës)
– Kultivimi i tolerancës dhe demokracisë në Shoqërinë Kosovare. Gjatë vitit 1999, menjëherë pas luftës,

OJQ “Mitrovica” organizoi mbi 30 debate publike, mbi 20 koncerte rinore, mbi 40 ngjarje sportive. Aktiviteti i tij themelor është Radio dhe TV. Radio u krijua në 1999 dhe TV në 2001. Në 1999, OJQ “Mitrovica” fitoi çmimin e PAX Christi si OJQ më e mirë në Kosovë.


NGO “Mitrovica” was founded on September 20, 1999.  It is registered at UNMIK authorities on January 10, 2000. Status of NGO “Mitrovica” is NGO with public benefit. The aims of NGO “Mitrovica” are:

-Building and developing the Civil Society in the North of Kosova (Mitrovica region)
-Cultivation of tolerance and democracy in the Kosovar Society. During 1999, immediately after the war,

NGO “Mitrovica” organized over 30 public debates, over 20 Youth concerts, over 40 sports events. Its basic activity is Radio and TV.  Radio was established in 1999 and TV in 2001. In 1999 NGO “Mitrovica” won the prize of PAX Christi as the best NGO in Kosova.